EU-regler granskades under 2023

2024-01-25

Under 2023 granskade PTS hur teleoperatörer lever upp till EU-regler om terminering och zero rating. Det framgår av myndighetens tillsynsrapport för marknadsreglering inom telekom.

Varje år sammanfattar PTS den tillsyn som myndigheten genomfört kring marknadsreglering inom telekom.

Under 2023 genomförde PTS tillsyn kring bland annat fast samtalsterminering, där myndigheten granskade om ett antal aktörer levde upp till EU-reglerna om högsta termineringstaxor.

Myndigheten granskade också om ett antal aktörer erbjöd så kallad zero rating. Bakgrunden var ett antal domar som klargjorde att sådana erbjudanden inte är tillåtna enligt EU:s regler. Efter att PTS förelagt de aktuella aktörerna att upphöra med sådana erbjudanden, kunde myndigheten senare konstatera att erbjudandena hade upphört.

Tillsynsrapport för marknadsreglering inom elektronisk kommunikation.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS tillsyn avseende marknadsreglering m.m.

Syftet med PTS tillsyn är bland annat att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens utifrån gällande regelverk på marknaden. En effektiv konkurrens leder till nytta för konsumenter i form av ett brett urval av prisvärda tjänster.

Tillsynen sker normalt på myndighetens eget initiativ, men kan också göras efter att myndigheten blivit uppmärksammad på förhållanden som inte tycks stämma överens med gällande regelverk.

Vid utredd misstanke om överträdelse av lag eller skyldighetsbeslut kan PTS vidta åtgärder såsom t.ex. underrättelse eller föreläggande för att aktören ska vidta rättelse. PTS förelägganden kan förenas med vite.