Samverkansformer vid en kris

Samverkan är en förutsättning för god krishantering. Det finns flera etablerade samverkansforum som arbetar tillsammans i händelse av extraordinära händelser eller kriser.

Nationella telesamverkansgruppen

Vid allvarliga störningar och extraordinära händelser i samhället kan Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) sammankallas. NTSG är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja att den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer återställs vid allvarliga störningar och kriser. I gruppen ingår företag, myndigheter och affärsdrivande verk.

NTSG är en sammanslutning med en koordinerande och rådgivande funktion. Vid en allvarlig störning sammanställer gruppen skadeläget, återrapporterar läget till berörda parter och ger vid behov förslag till åtgärder. Gruppen kan också, om så krävs, koordinera insatser. NTSG har genom sin roll möjlighet till stor påverkan på den kritiska nationella infrastrukturen för elektronisk kommunikation.

NTSG träffas regelbundet, övar och genomför utbildningar tillsammans.

Stadsnätens infrastruktursamverkangrupp

Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG) är ett forum för samverkan och utbildning inom säkerhetsområdet för stadsnät och drivs av Svenska stadsnätsföreningen (SSNf).

SiSG är representerade i NTSG via SSNf. SiSG säkerställer att rätt och relevant information gällande stadsnätens driftläge under såväl normalläge samt under kris förmedlas. SiSG har också ansvar för att förmedla relevant information från NTSG till medverkande stadsnät. 

Rakel inom sektorn elektroniska kommunikationer

I sektorn för elektronisk kommunikation är radiosystemet Rakel implementerat för att kunna utgöra ett komplement och reservsystem till befintliga kommunikationssystem. Användandet av RAKEL i Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) och Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG) är en förutsättning för att kunna bedriva distribuerad verksamhet inom sektorn när ingen annan  kommunikation finns tillgänglig.

Rakel inom sektorn möjliggör framför allt följande:

  • Att sektorns förmåga att fatta koordinerade beslut stärks.
  • Kommunikation inom, och mellan, NTSG, SiSG och PTS.
  • Samverkan med andra aktörer via ttill exempel samverkanskonferenser.
  • Kallelse till, och deltagande på NTSG- och SiSG-samverkansmöten.
  • Att PTS kris- och krigsorganisation kan få lägesinformation över Rakel.
  • Att PTS kan lämna lägesrapporter till MSB och regeringen vid extraordinära händelser.
  • Ledning av fältserviceresurser vid återställningsarbete.

PTS finansierar och förvaltar tillgång till Rakel för sektorn. Mer information och kontakt: PTS Rakelförvaltning, e-post: rakel@pts.se.