NTSG – frivillig samverkan för krishantering inom elektronisk kommunikation

2019-05-13

Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja att infrastruktur för elektronisk kommunikation återställs vid allvarliga kriser. I gruppen ingår privata företag, myndigheter och affärsdrivande verk. NTSG har även administrativt stabsstöd av Svenska lottakåren.

NTSG genomförde i förra veckan sitt vårmöte. Syftet med mötet var att upprätthålla och vidareutveckla såväl nätverket som sektorns förmåga till krishantering. Vid mötet informerade de ingående organisationerna om händelser som inträffat sen sist i den egna organisationen, organisationsförändringar och aktiviteter som påverkar krishanteringsförmågan.

Övningar för stärkt krisberedskap

PTS informerade om pågående och tilltänkta robusthetsåtgärder samt om kommande övningsverksamheter: vår sektorsövning Telö19 som äger rum under senhösten, och om planeringen inför totalförsvarsövningen, TFÖ 2020, som genomförs nästa år. TFÖ 2020 kommer att omfatta hela samhället och syftet är att öka motståndskraften samt stärka försvaret av Sverige.

Elektronisk kommunikation är en av grundförutsättningarna för att ett modernt samhälle ska fungera. Det gör att vår sektor är en viktig kugge i bygget av ett motståndskraftigt samhälle. I anslutning till denna informationsvända hölls intressanta och givande gruppdiskussioner som bidrar till att övningarna kommer att bli så bra som möjligt för alla medverkande aktörer.

Besök hos Försvarsmakten en del av totalförsvarsplaneringen

Under mötet fördes även diskussioner om såväl totalförsvarsplanering som hantering av fredstida kriser och hur vi kan skapa förutsättningar för att bättre kunna hantera exempelvis skogsbränder. I anslutning till diskussionerna kring totalförsvarsplanering genomfördes ett uppskattat besök vid Södra militärregionen, som gav matnyttig information om såväl Försvarsmakten i stort, det säkerhetspolitiska läget och en inblick i verksamheten vid Södra Skånska Regementet, P7. P7:s personal lät oss även ta en närmare titt på Pansarterrängbil 360. Ett stort tack till Försvarsmaktens personal som tog emot oss!

Pansarterrängbil 360

Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten

Mötet utmynnade i flera förslag till fortsatt arbete i vår gemensamma strävan att bidra till ett motståndskraftigt samhälle, ett arbete som genomförs i samverkan mellan privata och offentliga aktörer.


Kommentarer [0]