Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.


Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Mast i Åre Lagen om elektronisk kommunikation

Fördjupa dig i lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK).

Nyheter

Sju experter granskar bidragen i PTS innovationstävling

Experterna spelar en viktig roll i bedömningen av tävlingsbidragen.

18 januari 2021


Digitaliseringen till följd av pandemin ger möjligheter för fortsatt omställning

PTS beskriver och analyserar den digitala omställningen i en rad samhällssektorer i en rapport till regeringen.

15 januari 2021


Det nationella systemet för spårbar tid bör få användas av flera aktörer

Det nationella systemet för spårbar tid och frekvens bör göras tillgängligt för flera aktörer i samhället.

14 januari 2021


Fortsatt granskning av varannandagsutdelning

Nu inleder PTS tillsyn över Postnords brevterminal i Malmö.

11 januari 2021


Ny mall för avtalssammanfattning träder i kraft

Nu ska EU-kommissionens regler om avtalssammanfattning börja tillämpas av tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

21 december 2020


CGI granskas efter driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter

CGI har under hösten 2020 rapporterat fyra incidenter som rör driftstörningar i företagets betrodda tjänst för elektroniska underskrifter.

21 december 2020


Dokument

PTS remissvar - Partnerskapsöverenskommelsen - dnr 20-14227

18 januari 2021


Digital omställning till följd av covid-19 PTS-ER-2021:1

Slutrapport av uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19.

14 januari 2021


Förutsättningar för att tillgängliggöra det nationella systemet för spårbar tid och frekvens PTS-ER-202033

PTS föreslår att aktörer som är i behov av tid och frekvens via uppkopplingar som har högre noggrannhet än vad tidshämtning över det öppna internet kan ge, ska ges möjlighet att ansluta sig till det nationella systemet för att distribution av spårbar tid och frekvens.

14 januari 2021


Risk- och sårbarhetsanalys för PTS och dess ansvarsområden 2020 - PTS-ER-2020:32

14 januari 2021


Inriktningsplan för spektrumhantering

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

28 december 2020


KR: Dom i frågan om överklagande och upphävt PTS tvistlösningsbeslut (Mål nr 1918-20)

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 27 november 2020 bifallit överklagandet och upphävt PTS tvistlösningsbeslut.

21 december 2020


Hur påverkas mottagarna av varannandagsutdelning? - PTS-ER-2020-29

En kvantitativ undersökning av konsekvenser för mottagarna av brev vid test av ändrad utdelningsfrekvens.

21 december 2020


PTS föreskrifter om avgifter PTSFS-2020:6

De nya föreskrifterna gäller från den 1 januari 2021

21 december 2020


KR: Dom i fråga om inhibition, PTS ./. Huawei Technologies Sweden AB (mål nr 7432-20)

Kammarrätten bifaller PTS överklagande.

18 december 2020


Avskrivning av tillsyn av Postnords test av ny produktionsmodell - dnr 20-5322

18 december 2020