Förändringar i regleringen av bredbandsmarknaderna

Torsdag den 1 december 2016 innebar att flera viktiga förändringar av regleringen av grossistmarknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) fick genomslag.

  • Ett striktare krav på icke-diskriminering (Equivalence of Inputs, EOI)
  • Ett test ska genomföras för att garantera ekonomisk replikerbarhet
  • Prisregleringen på fiber lättas

Från och med den 1 december 2016 kommer PTS att prioritera tillsyn av de nya reglerna, vilket också kommer att visa sig i prioriteringarna i tillsynsplanen för 2017.


arrow Bakgrund till förändringarna

PTS beslutade i februari 2015, med anledning av den positiva marknadsutvecklingen och som en konsekvens av rekommendationen, att prisregleringen på fiber ska lättas från och med den 1 december 2016, givet att förutsättningarna för detta finns på plats. Skyldighetsbeslutet på marknad 3a bygger på en EU-rekommendation från den 11 september 2013. Där rekommenderas bl.a. att nationella regleringsmyndigheter endast i undantagsfall ska införa och upprätthålla prisreglering av fiberinfrastruktur. Två villkor för att prisreglering inte ska användas är att en förstärkt skyldighet rörande icke-diskriminering (EOI) och ett ekonomiskt replikerbarhetstest (ERT) finns på plats.

För mer detaljerad information om regleringen på marknad 3a, se beslutet från 2015

arrow Icke-diskriminering, EOI

PTS har granskat Telias arbete med förberedelser för EOI. Myndigheten har på olika sätt verkat för transparens i processen för införandet. Ett exempel på detta är att PTS har bjudit in till aktörsmöten där Telia informerat om arbetet och besvarat frågor från andra operatörer. PTS tillsyn övergår nu från kontroll av införandet till att granska att Telia efterlever skyldigheten i beslutet. Tillsyn av EOI kommer att vara ett prioriterat område i tillsynsplanen för 2017.

Kravet på EOI innebär att Telia inte får använda några andra stödsystem eller processer internt för att söka, beställa och hantera fiberanslutningar än de som också finns tillgängliga för externa operatörer. Telia har genomfört ett internt arbete som förenklat kan detta beskrivas som att Telias slutkundsverksamhet går över till de stödsystem och processer som andra externa grossistoperatörer tidigare har använt.

Med anledning av övergången till EOI har Telia även uppdaterat ett antal interna processer samt ändrat och infört nya interna regler. Telia kommer under en övergångsperiod att i vissa delar uppfylla kravet på EOI genom att använda manuella rutiner som är tillgängliga för samtliga operatörer.

arrow Ekonomiskt replikerbarhetstest, ERT

PTS har, i enlighet med EU-kommissionens rekommendation, konstruerat ett test (ERT) som ska genomföras efter det att prisregleringen på fiber har lättats. Testet kommer att göras inom ramen för PTS tillsyn. ERT-testet är nu framtaget och har under 2016 prövats med indata från Telia. Under våren 2017 är en viktig prioritering för PTS att genomföra ett fullständigt ERT-test för första gången.

Vid sidan av EOI gäller också från den 1 december 2016 ett krav på ekonomisk replikerbarhet. Det innebär att en tillträdande operatör som är lika effektiv som Telia med lönsamhet ska kunna tillhandahålla samma tjänster till slutkunder som Telia, genom att köpa ett reglerat fibertillträde på grossistmarknaden av Telia.

arrow Prisregleringen på fiber lättas

En konsekvens av att EOI och ERT är på plats är att prisregleringen på fiber lättas. Även om prisregleringen på fiber lättas så kommer PTS att behöva fortsätta att följa upp prisutvecklingen. Dels görs detta inom ramen för ERT (ovan), men det kan inte uteslutas att prisutvecklingen behöver följas upp också på andra sätt inför kommande reglering av marknad 3a. PTS kan komma att pröva behovet av att återinföra prisreglering av fiber om t.ex. tillsynen av EOI och ERT indikerar att den valda regleringen inte skapar tillräckliga förutsättningar för en effektiv konkurrens.