Behandling av personuppgifter

PTS (Post- och telestyrelsen) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för. Exempelvis behandlar PTS personuppgifter vid ärendehantering, främjandearbete och samverkan samt vid hantering av frågor och prenumerationer.

For information in English, please contact PTS at dataskyddsombudet(a)pts.se

För PTS är det av stor vikt att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Denna text syftar till att ge information om PTS behandling av personuppgifter. Beskrivningen syftar också till att ge information som underlättar för de som PTS behandlar personuppgifter om att ta tillvara sina rättigheter enlighet dataskyddsförordningen.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) webbplats om vad som menas med personuppgifter

Post- och telestyrelsens dataskyddsombud (DsO/DPO)

Post- och telestyrelsen är en myndighet och har därmed, i enlighet med artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning, utnämnt ett dataskyddsombud (DsO).

Laura Bulnes Stråhle är Post- och telestyrelsens DsO (tillförordnad) och arbetar med frågor som gäller myndighetens efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning.

Du kan kontakta dataskyddsombudet hos PTS om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör behandling av dina personuppgifter, e-post: dataskyddsombudet(a)pts.se
eller per post: Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, märk kuvertet med ”PTS dataskyddsombud”.

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs att det finns stöd för behandlingen i någon av de rättsliga grunder som anges i dataskyddslagstiftningen. I samband med att PTS lämnar information om behandlingen av personuppgifter nedan anger PTS också den rättsliga grund PTS har som stöd för behandlingen. När PTS anger att allmänt intresse är det rättsliga grunden för behandlingen menas att behandlingen är väl avvägd för PTS uppdrag eller för PTS förvaltning och funktion.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) webbplats om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandlingar

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid tillsyn, tvistlösningar, incidentrapportering och utredningar

PTS behandlar personuppgifter för att kommunicera och handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i PTS myndighetsutövning.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid tillhandahållande av e-tjänster och i sitt arbete med kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar

PTS behandlar uppgifter som en del av utförandet av tjänsten. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. I de fall utförandet av tjänsten kräver att PTS behandlar känsliga personuppgifter är den rättliga grunden för denna behandling "viktigt allmänt intresse".

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid hantering av ansökan om tillstånd och anmälan av verksamhet

PTS behandlar personuppgifter om kontaktperson hos den som söker det aktuella tillståndet. Uppgifterna behandlas för att handlägga ärendet samt för att administrera innehav, t.ex. vid adressändring  och som underlag för fakturering av årsavgifter för innehav av tillstånd. Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid samverkan, till exempel forum och arrangemang och kurser

PTS behandlar kontaktuppgifter till den som är kontaktperson eller har anmält sig till en kurs. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.  I de fall bilder eller filmer hanteras är den rättliga grunden för denna behandling samtycke

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid beställningar av informationsmaterial

PTS behandlar personuppgifter i samband med beställning av produkter från myndighetens beställningstjänst. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är samtycke.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid prenumeration på pressmeddelanden och nyhetsbrev

PTS behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration på myndighetens pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att PTS ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Den rättsliga grunden är samtycke.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter i sociala medier-kanaler

Post- och telestyrelsens sidor i sociala medier är en del av vårt arbete med att informera om myndighetens verksamhet och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse i enlighet med myndighetsförordningen 6 §, då det ingår i vårt uppdrag som myndighet att informera om vår verksamhet.

Post- och telestyrelsen har konton hos LinkedIn, YouTube, Twitter och Facebook. Dessa företag, som finns i tredjeland, behandlar användarnas personuppgifter.

Post- och telestyrelsen är personuppgiftsansvarig på Facebook, Linkedin och YouTube för de inlägg vi publicerar och för andra användares publiceringar på våra sidor. För Twitter är Post- och telestyrelsen personuppgiftsansvarig för myndighetens egna inlägg.

Interaktioner, exempelvis kommentarer, som görs på Post- och telestyrelsens sidor i sociala medier blir allmänna handlingar. Det innebär att de kan läsas av andra och bli tillgängliga via sökmotorer. Inläggen kan också komma att sparas av Post- och telestyrelsen.

Om du väljer att gilla/följa vår sida på Facebook, LinkedIn eller Twitter godkänner du att ta emot våra inlägg i ditt eget flöde. Din profil syns externt när du kommenterar eller delar Post- och telestyrelsens inlägg. Du kan när som helst välja att sluta gilla/följa sidan.

Du har rätt att invända, begära rättelse, radering och att lämna synpunkter på Post- och telestyrelsens behandling av dina personuppgifter i sociala medier. Kontakta då pts@pts.se.

Hantering av kommentarer i sociala medier

I våra kanaler ska alla känna sig välkomna att kommentera. Därför tar vi aktivt ansvar för att diskussionerna i kommentarsfältet håller god ton, är konstruktiva och sakliga.

Vi tar bort kommentarer som:

  • Innehåller känsliga personuppgifter eller som inkräktar på den personliga integriteten.
  • Innehåller information som omfattas av sekretess.
  • Är grovt kränkande, diskriminerande, innehåller personangrepp eller uppmanar till brott.

Om du anser att ett inlägg i våra sociala medier innehåller stötande eller kränkande uppgifter får du gärna kontakta oss via pts@pts.se och samtidigt skicka med en skärmdump av det otillåtna innehållet.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid ansökan om anställning

PTS behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om anställning skickas in till PTS. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid genomförande av offentlig upphandling enligt LOU

Vid offentlig upphandling behandlar PTS personuppgifter för att kommunicera och handlägga ärenden. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i upphandlingsärenden är det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

När PTS ingår ett avtal behandlar PTS personuppgifter  i syfte att genomföra avtalsuppföljning, fakturahantering och ekonomisk uppföljning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är det som i lagstiftningen kallas fullgörande av avtal.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid förfrågningar och meddelanden som kommer in via e-post i övrigt

PTS behandlar personuppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är vanligtvis att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i PTS myndighetsutövning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter kan även vara det som i lagstiftningen kallas rättliga förpliktelse, intresseavvägningen eller avtal.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter inom ramen för arbetet med statistikinsamling.

Enligt PTS instruktion har myndigheten till uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation och post och som en del av detta uppdrag arbetar PTS med att samla in marknadsdata. För att kunna genomföra datainsamlingar är det nödvändigt att registrera personuppgifter för att kunna kommunicera med och informera kontaktpersoner inom ramen för uppdraget. PTS behandlar följande personuppgifter för datainsamlingar: namn på kontaktperson för den organisation förfrågan avser, e-postadress och mobilnummer. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra ett uppgift av allmänt intresse.

Enligt PTS instruktion har myndigheten i uppdrag att främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet. I PTS arbete med statistikinsamling kan därför även gatuadresser, koordinater och byggnads-ID förekomma. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller en rättslig förpliktelse.

På PTS är det främst medarbetare som kommer att ta del av personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter med datainsamlingen. Men konsulter som genomför datainsamlingar åt PTS kan också få åtkomst till personuppgifter i samband med sitt uppdrag.

arrow Så behandlar PTS personuppgifter som samlas in genom PTS webbplatser

Post- och telestyrelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgifter på pts.se.

PTS loggar besökare till PTS webbplatser av säkerhetsskäl i syfte att skydda myndigheten mot obehöriga intrång och virus. Detta innebär att besökarnas ip-adresser registreras och kan undersökas i händelse av incidenter. De insamlade ip-adresserna gallras med regelbundenhet.

Vidare avidentifieras de uppgifter som loggas och används av PTS för att undersöka hur webbplatserna används och därmed kunna möta besökarnas informationsbehov på bästa sätt.

PTS lämnar inte uppgifter vidare till andra och använder i normalfallet inte tredjepartsprodukter som samlar in och sänder användaruppgifter till externa parter. De undantag som finns anges vid respektive tjänst/webbplats.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter för webbsidor som omfattas av SDG-förordningen

Alla webbsidor på PTS webbplats som omfattas av EU:s SDG-förordning (Single Digital Gateway) är märkta med Your Europes logotyp. Dessa sidor är taggade med metadata och samlar in besöksstatistik enligt EU-kommissionens krav. Det som samlas in är uppgifter om land samt teknisk utrustning (desktop, mobil eller surfplatta).

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid hantering av bredbandsstöd

PTS behandlar personuppgifter, i form av namn, telefonnummer och e-postadress, för de kontaktpersoner som ansöker om bredbandsstöd och de som har en inloggning i PTS-portal. PTS behandlar dessutom uppgifter om byggnads-ID och koordinater. Samtliga uppgifter behandlas för att kunna handlägga ärenden om bredbandsstöd.

PTS behandlar även personuppgifter i form av namn och födelsedatum för de verkliga huvudmännen till ansökningarna om bredbandsstöd. Uppgifterna behandlas för att Europeiska kommissionen ska kunna genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner av de som tilldelats bredbandsstöd.

Behandlingarna är nödvändiga som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid utskick om CEF2 Digital

PTS behandlar personuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer för personer som finns med i en sändlista för att sprida information om CEF2 Digital. Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter i samband med kurspaket för vinnare i PTS innovationstävling

PTS behandlar personuppgifter om kursdeltagare (namn, mejladress, eventuellt telefonnummer) för de som väljer att gå de kurser som PTS erbjuder till vinnare i PTS innovationstävling. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen att bjuda in till kursen, hålla kontakt under utbildningen och att efter utbildningen kunna skicka utvärderingsformulär. Leverantören sparar personuppgifterna under den tid som krävs för ovanstående, vårterminen 2022. För personuppgiftsbehandlingen av personuppgiftsansvarige PTS finns den legala grunden allmänt intresse/myndighetsutövning/rättslig förpliktelse. För personuppgiftsbehandlingen av personuppgiftsansvarige Leverantör finns den legala grunden samtycke/nödvändig för att fullgöra ett avtal.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter i samband med ansökningar om tillträde till slutkundsnära nät

PTS behandlar personuppgifter för att handlägga ansökningar om tillträde enligt 5 kap. 28-30 §§ lagen (2022:484) om elektronisk kommunikation (LEK). Den lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse/myndighetsutövning (artikel 6.1 p. e) dataskyddsförordningen).

Personuppgifterna lämnas in till PTS av ansökande part samt potentiella regleringssubjekt (exv. en fastighetsägare). Mottagare av personuppgifterna är medarbetare vid PTS, företrädesvis på Enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur (UM2). Ärendeparterna är skyldiga att lämna uppgifterna till PTS, enligt 10 kap. 1 § 5 p. LEK.

Personuppgifter i arbetsdokument raderas när ett ansökningsärende avslutas, men kan komma att fortsätta behandlas om de förekommer i allmänna handlingar som bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen. Personuppgifter i e-postmeddelanden i funktionsbrevlådan gallras efter diarieföring.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter på webbplatsen digin.nu

Digin.nu är en webbplats med syfte att informera om digital tillgänglighet. Webbplatsen hanteras gemensamt av Post- och telestyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier.

Personuppgifter förekommer på digin.nu i texter, bilder eller videofilmer med syfte att förklara och exemplifiera olika situationer som relaterar till digital tillgänglighet och delaktighet. På digin.nu ansvarar den myndighet som står bakom den specifika informationen för de personuppgifter som eventuellt kan komma att finnas där. På de sidor på webbplatsen där det förekommer personuppgifter är den ansvariga myndigheten utskriven.

Till digin.nu hör en funktionsbrevlåda med adressen info@digin.nu. Post- och telestyrelsen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inkommer till oss via funktionsbrevlådan.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling på digin.nu är framför allt det som i dataskyddsförordningen kallas för allmänt intresse. Vi använder bara personuppgifter för det ändamål som framgår i publiceringen och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid ansökningar om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

PTS behandlar personuppgifter (namn, personnummer, adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer) till de som ansöker om stöd. Uppgifterna behandlas för att PTS ska kunna handlägga ansökan och besluta i ärendet.

De lämnade adressuppgifterna stäms av med byggnadsinformationen i PTS bredbandskartläggning avseende tillgång till olika fasta och trådlösa tekniker. Personuppgifterna kan komma att delas med telefoni- och bredbandsoperatörer och leverantörer av tekniklösningar, däribland aktörer från vilka PTS upphandlar för att möjliggöra stödet.

Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter i PTS innovationstävling

PTS sparar uppgifterna för att komma i kontakt med dig under tävlingens process. För de projekt om erhåller slutgiltig finansiering behöver PTS uppgifterna för att kunna handlägga projektet under projekttiden samt i tre år efter att projektet är klart för att kunna följa upp projektet.

De registrerade personuppgifterna sparas i upp till tio år efter att projektet har slutrapporterat. Anledningen är administrativa krav i SGEI de minimis-förordningen (kommissionens förordning 360/2012). Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid insatser för digital delaktighet, användbarhet och tillgänglighet

PTS behandlar personuppgifter om kontaktpersoner (i form av namn, telefonnummer och e-postadress) för de som ansöker om finansiellt stöd för projekt som är inriktade mot att ta fram färdiga inkluderande tjänster, produkter eller utbildningsinsatser för digital delaktighet, användbarhet och tillgänglighet.

Uppgifterna behandlas för att administrera ansökningar vid bedömnings- och/eller uppföljningstiden. De registrerade personuppgifter sparas i upp till tio år. Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter i rapporteringskanalerna för visselblåsning

Personuppgiftsansvar och rättslig grund

Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) och förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarförordningen) har PTS en skyldighet att ha interna och externa rapporteringskanaler för visselblåsning.

PTS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som kommer in och behandlas i ärenden enligt visselblåsarlagen, så kallade uppföljningsärenden.

Rättslig förpliktelse är rättslig grund för den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra myndighetens skyldigheter enligt visselblåsarlagen och visselblåsarförordningen. Det kan också vara nödvändigt att behandla personuppgifter när visselblåsarfunktionen lämnar över uppgifter från ett uppföljningsärende till andra delar av PTS för fortsatt utredning och eventuella åtgärder. Den rättsliga grunden för behandlingen i de fallen är allmänt intresse och myndighetsutövning.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning bedöms vara nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Ändamålen med behandlingen

PTS behandlar personuppgifter i samband med rapporter enligt visselblåsarlagen för att kunna ta emot och utreda ärendet och för att kunna lämna lagstadgad återkoppling till den rapporterande personen.

Personuppgifter behandlas i den utsträckningen som det är nödvändigt för ett uppföljningsärende. Det innebär att personuppgifter behandlas vid

  • mottagandet av visselblåsningar,
  • kontakt med visselblåsaren, och
  • utredning av riktigheten av de påståenden som kommit fram.

Om visselblåsarfunktionen lämnar över uppgifter från ett uppföljningsärende till andra delar av PTS för ytterligare utredning och eventuella åtgärder, t.ex. till en tillsynsenhet, kan även personuppgifter i vissa fall överlämnas dit, om det behövs.

Personuppgifter som förekommer i uppföljningsärenden kommer även behandlas

  • vid överlämnandet av uppgifter till Polismyndigheten om misstankar om brott uppstår i ett uppföljningsärende,
  • om en visselblåsning behöver lämnas ut som bevisning i ett rättsligt förfarande, exempelvis i en arbetsrättslig tvist eller ett brottmålsförfarande, eller
  • om PTS får en visselblåsning via de externa rapporteringskanalerna som PTS saknar behörighet att handlägga och som myndigheten behöver hantera för att lämna över till rätt behörig myndighet.

Vem som kommer att ta del av uppgifterna

Personuppgifter i ett uppföljningsärende behandlas endast av ett begränsat antal medarbetare som utsetts som behöriga enligt visselblåsarlagen och förordningen. Om en visselblåsning kommer in på annat sätt än via PTS rapporteringskanaler och tas emot av en anställd som inte själv har behörighet, vidarebefordras handlingarna till en behörig handläggare snarast.

Hur länge personuppgifterna lagras

Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Personuppgifterna behandlas dock inte längre tid än två år efter att uppföljningsärendet avslutats.

Det hindrar däremot inte att PTS arkiverar och bevarar allmänna handlingar där personuppgifter förekommer eller att arkivmaterial lämnas till en arkivmyndighet. När ett ärende har slutbehandlats görs en bedömning av vad som enligt arkivlagstiftningen ska bevaras i ärendet.

arrow Kategorier av personuppgifter som behandlas

De kategorier av personuppgifter som PTS behandlar är främst kontaktuppgifter. Eftersom PTS hanterar många ärenden som avser en organisation av något slag är det vanligt att PTS behandlar namn och adress till utsedd kontaktperson för organisationen. PTS kan också behandla kontaktuppgifter till enskilda, till exempel namn och adress till personer som sökt anställning på PTS eller personer som ansökt om tillstånd för båtradio.

I enstaka fall förekommer att PTS behandlar känsliga personuppgifter (i dataskyddsförordningen kallat särskilda kategorier av personuppgifter), det kan till exempel vara uppgifter om hälsa som lämnas i ansökningar om arbete som skickas in till PTS eller som registreras i samband med tillhandahållandet av kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats om känsliga personuppgifter

arrow De som kan ta del av uppgifterna

På PTS är det främst de medarbetare som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som kommer att ta del av uppgifter. Men konsulter som utför arbete åt PTS kan också få åtkomst till personuppgifter i samband med sitt uppdrag. I de fall klagomål som gäller PTS verksamhetsområde leder till att PTS inleder tillsyn, kan personuppgifter i anmälan/klagomålet lämnas till den aktör som är föremål för tillsynen. PTS kan dessutom vara skyldig att lämna ut personuppgifter i enlighet med offentlighetsprincipen (se ovan under rubriken Offentlighetsprincipen) eller annan lag eller förordning. I vissa fall behöver PTS också lämna ut uppgifter till andra myndigheter.

För vissa behandlingar av personuppgifter använder sig PTS av personuppgiftsbiträden, bland annat för olika typer av it-tjänster, statistikinsamling, samt för att tillhandahålla e-tjänster och kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar och vid hanteringen av bredbandsstöd. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som PTS har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med PTS omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats om personuppgiftsbiträden

arrow Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

PTS lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändig för respektive behandling eller vad som följer av tillämpliga regelverk i till exempel arkivlagen och bokföringslagen.

För statliga myndigheter är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. PTS följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling ska sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

arrow Dina rättigheter som registrerad

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. För att registrerade ska ha kontroll över sina egna uppgifter har registrerade bland annat rätt att få tillgång till registrerad information. I vissa fall kan de registrerade också få sina uppgifter rättade eller raderade. De registrerade har även rätt att göra invändningar mot behandlingen och, om vissa förutsättningar är uppfyllda, kräva begränsning av behandling.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats om registrerades rättigheter

arrow Om du vill utöva dina rättigheter eller har synpunkter på PTS behandling av dina personuppgifter

Om du som registrerad hos PTS vill utöva dina rättigheter eller har frågor eller synpunkter som rör myndighetens behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till PTS dataskyddsombud, e-post dataskyddsombudet@PTS.se. PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Du kan också lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 814, 104 20 Stockholm, e-post: imy@imy.se.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar. Dataskyddsförordningen hindrar inte att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut. Eftersom PTS är en myndighet blir meddelanden som skickas till PTS som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Vid hantering av allmänna handlingar följer PTS bestämmelser i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den rättsliga grunden för den hanteringen är det som i lagstiftningen kallas rättslig förpliktelse.

Läs mer om offentlighetsprincipen på regeringens webbplats