Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota Sveriges säkerhet samt att i andra fall skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskyddet är även ett viktigt verktyg för att stärka totalförsvaret och skydda totalförsvarsplaneringen från antagonistiska skador och angrepp.

Säkerhetsskyddet regleras i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Nuvarande lagstiftning trädde i kraft den 1 april 2019. Den gäller för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, såväl allmänna som enskilda verksamhetsutövare.

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd från den 1 juli 2021

PTS föreskrifter (PTSFS 2021:2) kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) och Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1).

Nya föreskrifter för signalskyddstjänsten från den 1 mars 2021

Från och med den 1 mars 2021 gäller nya föreskrifter för signalskyddstjänsten, Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten. Om en verksamhetsutövare enligt 2 kap. 25 §, 3 kap. 17 § eller 4 kap. 16 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten ska lämna anmälan eller orientering till Försvarsmakten ska kopia lämnas till Post- och telestyrelsen.

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som omfattas av PTS tillsyn, ska vid händelse av en signalskyddsincident kontakta PTS via: sakerhetsskydd@pts.se

Om verksamhetsutövaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande kan orsaka men för Sveriges säkerhet, ska det skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.

Verksamhetsutövare ska bedöma vad som är säkerhetskänsligt

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att utreda om den verksamhet man bedriver är säkerhetskänslig och dokumentera verksamhetens behov av säkerhetsskydd. Verksamhetsutövaren ansvarar också för att planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomsten av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter.

Verksamhetsutövaren ska slutligen kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Som stöd i arbetet med säkerhetsskydd har Säkerhetspolisen tagit fram ett antal vägledningar som kan laddas ner från deras webbplats.

PTS roll och ansvar

PTS är tillsynsmyndighet för verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst.

Vi tar vid behov fram föreskrifter, utövar tillsyn, ger vägledning samt fattar beslut om placering av befattningar i säkerhetsklass. Vi utgår från lag, förordning och Säkerhetspolisens föreskrifter. I frågor som rör signalskydd utgår myndigheten från Försvarsmaktens föreskrifter. 

Verksamhetsutövare som står under kommunalt eller regionalt rättsligt bestämmande inflytande ska vända sig till sin kommun eller region för beslut om placering i säkerhetsklass. Detta kan exempelvis gälla för stadsnät. PTS övriga skyldigheter som tillsynsmyndighet för dessa verksamheter påverkas inte av detta. 

Förutom PTS har följande myndigheter tillsynsansvar enligt säkerhetsskyddsförordningen: Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Svenska kraftnät, Transportstyrelsen och länsstyrelserna.

Vanliga frågor

arrow Vad är säkerhetsskyddslagstiftningen?

Säkerhetsskyddslagstiftningen består av

  • säkerhetsskyddslagen (2018:585)
  • säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
  • Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd; PMFS 2019:2
  • Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten; FFS 2021:1

arrow Vem omfattas av säkerhetsskyddslagen?

Säkerhetsskyddslagen gäller för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, dvs. den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Lagens syfte är att skydda säkerhetskänslig verksamhet mot antagonistiska, säkerhetshotande aktiviteter samt att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter även i andra fall.

arrow Vad omfattar säkerhetsskyddsförordningen?

I säkerhetsskyddsförordningen preciseras kraven på säkerhetsskydd inom bland annat informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. I förordningen framgår även PTS tillsynsansvar.

arrow Vad omfattar Säkerhetspolisens föreskrifter?

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd innehåller detaljerade instruktioner för hur verksamhetsutövare ska bedriva sitt säkerhetsskyddsarbete. Här finns bland annat regler om hur säkerhetsanalys ska genomföras och att beslut, granskningar, bedömningar, planer, rutiner och liknande ska dokumenteras.

Föreskrifterna gäller för civila myndigheter, kommuner, landsting, samt enskilda verksamhetsutövare andra organisationer såsom företag, föreningar och stiftelser, inklusive de som omfattas av PTS tillsynsansvar.

arrow Vad innehåller Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst?

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst innehåller detaljerade instruktioner för hur verksamhetsutövare ska förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder och övriga signalskyddsåtgärder.

Föreskrifterna gäller för verksamhetsutövare som omfattas av säkerhetsskyddslagen och som använder sig av signalskyddstjänst, inklusive de enskilda som omfattas av PTS tillsynsansvar.