Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota Sveriges säkerhet samt att i andra fall skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskyddet är även ett viktigt verktyg för att stärka totalförsvaret och skydda totalförsvarsplaneringen från antagonistiska skador och angrepp.

Säkerhetsskyddet regleras i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Nuvarande lagstiftning trädde i kraft den 1 april 2019. Den gäller för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, såväl allmänna som enskilda verksamhetsutövare.

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd från den 1 juli 2021

PTS föreskrifter (PTSFS 2021:2) kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) och Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1).

Läs mer på sidan om lagar och regler.

Verksamhetsutövarens ansvar

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kallas i säkerhetsskyddslagen för verksamhetsutövare. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att utreda om den verksamhet man bedriver är säkerhetskänslig och dokumentera verksamhetens behov av säkerhetsskydd. Verksamhetsutövaren ansvarar också för att planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomsten av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter.

Verksamhetsutövaren ska slutligen kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Varje enskilt företag som utgör en egen juridisk person är att anse som en separat verksamhetsutövare oavsett om företagen ingår i samma koncern. Det innebär att varje verksamhets­utövare, såsom ett aktiebolag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, ansvarar för sin säkerhets­känsliga verksamhet och de skyldigheter som följer av lagstiftning och föreskrifter som meddelats med stöd av lagstiftningen

Som stöd i arbetet med säkerhetsskydd har Säkerhetspolisen tagit fram ett antal vägledningar.

PTS roll och ansvar

PTS är tillsynsmyndighet för verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst.

Vi utövar tillsyn, ger vägledning samt fattar beslut om placering av befattningar i säkerhetsklass samt utfärdar föreskrifter. Vi utgår från lag, förordning och Säkerhetspolisens föreskrifter. I frågor som rör signalskydd utgår myndigheten från Försvarsmaktens föreskrifter. 

Verksamhetsutövare som står under kommunalt eller regionalt rättsligt bestämmande inflytande ska vända sig till sin kommun eller region för beslut om placering i säkerhetsklass. Detta kan exempelvis gälla för stadsnät. PTS övriga skyldigheter som tillsynsmyndighet för dessa verksamheter påverkas inte av detta. 

Förutom PTS har följande myndigheter tillsynsansvar enligt säkerhetsskyddsförordningen: Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Svenska kraftnät, Transportstyrelsen och länsstyrelserna.