Signalskydd

Verksamhetsutövaren ska underrätta PTS om vem som är signalskyddschef

Enligt 15–16 §§ Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2022:18) om säkerhetsskydd ska verksamhetsutövaren anmäla till Post- och telestyrelsen vem som är signalskyddschef och biträdande signalskyddschef. Anmälan ska göras på blanketten Anmälan om signalskyddschef eller biträdande signalskyddschef.

Vid anmälan av biträdande signalskyddschef ska även kopia av överenskommelse som ingåtts med stöd av 1 kap. 8 § andra stycket i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten lämnas till Post- och telestyrelsen.

Skicka underrättelse om signalskyddschef

Underrättelsen skickas till: [email protected] eller till:

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Om verksamhetsutövaren bedömer att underrättelsen innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka skada för Sveriges säkerhet, ska underrättelsen skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.