Signalskydd

Inom området gäller Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten. Om en verksamhetsutövare enligt 2 kap. 25 §, 3 kap. 17 § eller 4 kap. 16 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten ska lämna anmälan eller orientering till Försvarsmakten ska kopia lämnas till Post- och telestyrelsen.

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som omfattas av PTS tillsyn, ska vid händelse av en signalskyddsincident kontakta PTS via: sakerhetsskydd@pts.se

Om verksamhetsutövaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande kan orsaka men för Sveriges säkerhet, ska det skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.

Verksamhetsutövaren ska underrätta PTS om vem som är signalskyddschef

Enligt 16 § Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd; (PTSFS 2021:2) ska verksamhetsutövaren underrätta Post- och telestyrelsen om vem som är signalskyddschef och biträdande signalskyddschef.

Vid underrättelse av biträdande signalskyddschef ska även kopia av överenskommelse som ingåtts med stöd av 1 kap. 8 § andra stycket i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten lämnas till Post- och telestyrelsen.

Skicka underrättelse om signalskyddschef

Underrättelsen skickas till: registerkontroll@pts.se eller till Post- och telestyrelsen, Säkerhetsskydd, Box 5398, 102 49 Stockholm.

Om verksamhetsutövaren bedömer att underrättelsen innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka men för Sveriges säkerhet, ska underrättelsen skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.