Beslut om placering i säkerhetsklass

PTS beslutar om placering i säkerhetsklass när det gäller enskilda verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som avser elektronisk kommunikation och posttjänst.

För att personal ska kunna delta i säkerhetskänslig verksamhet där uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre behandlas, måste PTS först fatta beslut om att befattningen ska vara placerad i säkerhetsklass. Samma sak gäller för personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet där deltagandet har möjlighet att orsaka minst en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet. 

Verksamhetsutövare, som exempelvis stadsnät, som står under kommunalt eller regionalt rättsligt bestämmande inflytande, ska vända sig till sin kommun eller region för beslut om placering i säkerhetsklass. Kommunen beslutar om inplacering av befattningar i säkerhetsklass och hanterar framställan om registerkontroll till Säkerhetspolisen.

Underlag för beslut om placering i säkerhetsklass

Innan en befattning kan placeras i säkerhetsklass ska verksamhetsutövaren analysera om kompensatoriska åtgärder kan vidtas i stället. Sådana åtgärder kan vara att minska tillgången till uppgifter och informationssystem eller begränsa tillträdet till byggnader, anläggningar, områden och andra objekt.

Verksamhetsutövare som har identifierat behov av att placera befattningar i sin verksamhet i säkerhetsklass, ska skicka in blanketten Begäran om beslut om placering i säkerhetsklass till PTS.

Verksamhetsutövaren ska även bifoga sin befattningsanalys.  Befattningsanalysen ska innehålla uppgift om:

  • i vilken verksamhet befattningarna deltar
  • i vilken omfattning de aktuella befattningarna bedöms få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, i enlighet med 3 kap. 5–8 §§ säkerhetsskyddslagen
  • i vilken omfattning de aktuella befattningarna till följd av sitt deltagande i verksamheten bedöms få möjlighet att orsaka viss skada för Sveriges säkerhet, i enlighet med 3 kap. 5–8 §§ säkerhetsskyddslagen
  • de skadekonsekvenser som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten bedöms kunna medföra.

Skicka underlaget för beslut via post till:

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Om verksamhetsutövaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka skada för Sveriges säkerhet, ska anmälan skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.