Beslut om placering i säkerhetsklass

PTS beslutar om placering i säkerhetsklass när det gäller enskilda verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som avser elektronisk kommunikation och posttjänst.

För att personal ska kunna delta i säkerhetskänslig verksamhet där uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre behandlas, måste PTS först fatta beslut om att befattningen ska vara placerad i säkerhetsklass. Samma sak gäller för personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet där deltagandet har möjlighet att orsaka minst en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet. 

Verksamhetsutövare, som exempelvis stadsnät, som står under kommunalt eller regionalt rättsligt bestämmande, ska vända sig till sin kommun eller region för beslut om placering i säkerhetsklass. Kommunen beslutar om inplacering av tjänster i säkerhetsklass och hanterar framställan om registerkontroll till Säkerhetspolisen.

Underlag för beslut om placering i säkerhetsklass

Innan en befattning kan placeras i säkerhetsklass ska verksamhetsutövaren analysera om kompensatoriska åtgärder kan vidtas i stället. Sådana åtgärder kan vara att minska tillgången till uppgifter och informationssystem eller begränsa tillträdet till byggnader, anläggningar, områden och andra objekt.

Verksamhetsutövare som har identifierat behov av att placera befattningar i sin verksamhet i säkerhetsklass, ska redogöra för sitt behov till PTS. Underlaget ska innehålla information om:

  • befattningsnamn eller annan identifierande beteckning av anställningen eller deltagande.
  • i vilken verksamhet befattningen deltar
  • i vilken omfattning som den aktuella befattningen bedöms få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, i enlighet med 3 kap. 5-8 §§ säkerhetsskyddslagen
  • i vilken omfattning som den aktuella befattningen till följd av sitt deltagande i verksamheten bedöms få möjlighet att orsaka viss skada för Sveriges säkerhet, i enlighet med 3 kap. 5-8 §§ säkerhetsskyddslagen
  • de skadekonsekvenser som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten bedöms kunna medföra.

Om verksamhetsutövaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande kan orsaka men för Sveriges säkerhet, ska det skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd, exempelvis som rekommenderad post.

Underlaget ska skickas till: Post- och telestyrelsen, Säkerhetsskydd, Box 5398, 102 49 Stockholm