Tillsyn

PTS bedriver tillsyn över elektronisk kommunikation och post enligt flera olika författningar.

Tillsyn är en granskning för att kontrollera om krav och villkor uppfylls samt att vidta åtgärder för rättelser vid eventuella överträdelser.

Tillsynen vid PTS har olika karaktär men gemensamma principer:

  • PTS tillsyn ska utföras effektivt med god kvalitet
  • PTS tillsyn ska präglas av förutsägbarhet
  • PTS tillsyn bedrivs som både planlagd och händelsestyrd

PTS deltar i Tillsynsforum, ett nätverk för statliga myndigheter med tillsynsuppgifter.