Obeställbara brev

Ett brev anses vara obeställbart om det:

 

  1. inte kan delas ut till mottagaren
  2. är ofrankerat eller otillräckligt frankerat, eller
  3. har återsänts från en postförvaltning eller ett befordringsföretag i utlandet till det postbefordringsföretag som befordrade brevet från Sverige.

Postoperatören ska alltid söka mottagare eller returnera till synlig avsändare. Om det inte är möjligt ska breven märkas med tjänsteanteckning om obeställbarhet och tillsammans med missiv skickas till:

PTS
Saknade brev
981 87 KIRUNA

PTS hanterar små och stora kuverterade/emballerade brev.

PTS arkiverar breven i två månader innan de förstörs.

Postoperatören ska tillförlitligt hantera och förvara obeställbara vykort och andra icke kuverterade försändelser i fyra månader innan de kan förstöras via pappersdestruktion eller förbränning. Postoperatören ska ta hand om lösa föremål och annat som gått sönder i sorteringen.

Ur integritetssynpunkt är hanteringen av obeställbara viktig. Postoperatören ska alltid beakta skyddet för avsändarens och mottagarens integritet. Reglerna om obeställbara brev återfinns i 2 kap 9-13 §§ postlagen.