Radio

Branschinformation om radio

PTS fördelar radiospektrum och ger tillstånd för radiosändare. Myndigheten övervakar också att radio- och teleutrustning som säljs i Sverige uppfyller kraven i EU:s radioutrustningsdirektiv. Bland PTS övriga uppgifter finns utredning av radiostörningar.

Radiomast Spektrumstrategi

PTS presenterar i sin spektrumstrategi de principer som myndigheten tillämpar i arbetet med spektrumplanering och tillståndsgivning.

Beata Auktioner

Spektrum ska förvaltas på ett sätt som ger största möjliga nyttjandegrad och samhällsnytta.

PTS flagga Blocktillstånd

PTS tilldelar större sammanhängande frekvensband, så kallade blocktillstånd

Par med dator Radiotillstånd

För att använda radiosändare behöver du normalt tillstånd från PTS