Dina rättigheter – PTS bredbandsstöd

För dig som är privatperson, se några av rättigheterna som du har kopplat till att PTS delar ut bredbandsstöd. Du som är markägare får tips om vem som ansvarar för vad.

PTS får inte tilldela bredbandsstöd till områden där det redan finns utbyggnadsplaner, befintligt nät eller upptagningsområden för efteranslutningar. Bredbandsstödet ska nämligen stimulera utbyggnaden av bredband där kommersiell utbyggnad inte har fungerat.

En gång per år tilldelar PTS bredbandsstöd till aktörer som ska bygga bredband i områden i glesbygd. Aktören har upp till tre år på sig att genomföra projektet.

PTS ansvar och aktörens ansvar

 1. PTS presenterar byggnader som är aktuella för stödet i en byggnadsförteckning. Det är en lista på byggnader som PTS har tillstånd att dela ut bredbandsstöd till. Listan sorteras fram utifrån olika lagar och regler.
 2. Aktörer som ansöker om bredbandsstöd väljer i sin ansökan vilka byggnader de vill bygga till. Det kan innebära att det byggs bredband till en byggnad, medan det inte byggs till en annan byggnad i närheten.   
 3. PTS delfinansierar projekt som möter PTS gedigna krav på bredbandstöd. Aktörerna utformar projekten utifrån byggnaderna som finns i byggnadsförteckningen.
 4. Aktörerna ansvarar sedan för att genomföra utbyggnaden enligt villkoren för bredbandsstödet.
 5. PTS ger alltså inte någon aktör i uppdrag att bygga bredband.
 6. PTS är inte heller med i själva bredbandsutbyggnaden. 

Har du fått erbjudande om bredband av en aktör som har tilldelats PTS bredbandsstöd?

 • Du som bor i en byggnad där en aktör har beviljats bredbandsstöd, ska få ett erbjudande om anslutning till en skälig anslutningsavgift. Avgiften kan variera från år till år och intervallet för avgiften finns beskrivet i villkoren för det år som aktören beviljades bredbandsstöd.
 • När aktören har byggt klart kan du beställa bredband till din byggnad upp till två år efteråt, så kallad efteranslutning. Din avgift för att ansluta kan då vara annorlunda jämfört med det erbjudande som du fick inledningsvis. Men aktören kan inte ta ut mer i avgift av dig än det som anges som intervall för avgiften det året. Aktören kan till exempel ta betalt för tomtschakt men anslutningsavgiften får inte överstiga maxavgiften i intervallet.
 • Erbjudandet om att ansluta till bredband kan inkludera flera olika erbjudanden, exempelvis om abonnemang. Sådana ytterligare erbjudanden får inte presenteras för dig som krav för att få ta del av erbjudandet om själva bredbandsanslutningen.
 • Du ska inte heller behöva svara på ett erbjudande om anslutning inom orimligt kort tid.
 • Den aktör som säljer bredband till dig gör det inte på uppdrag av PTS. PTS ställer inga krav på att privatpersoner ska ansluta sig. Vi är inte heller involverade i om en viss procent i ett visst område behöver ansluta sig för att aktören ska bygga ut bredbandet i det området. Det är i sådana fall respektive aktörs beräkningar.
 • Vill du veta om en aktör har beviljats bredbandsstöd i ditt område?
  Statistik och fakta över vilka projekt som tilldelades bredbandsstöd 2023 

Måste jag låta någon gräva på min mark?

 • Vill du inte ha bredband till ditt hus? Men du har fått frågan av en aktör som ber om tillåtelse om att få gräva på din tomt? I sådana fall används i många fall ett markupplåtelseavtal. Då är det bra att du sätter dig in i vilka regler som gäller för det.
 • PTS reglerar inte vilken typ av tillstånd eller avtal som krävs i enskilda fall när bredbandsinfrastruktur ska placeras i, på eller över mark på en fastighet. PTS är alltså inte involverat när en aktör vill gräva på din mark. Ett minimikrav enligt det branschgemensamma konceptet som har namnet Robust fiber är att aktören ska inhämta samtliga nödvändiga tillstånd.
 • Upplever du att det finns brister i markarbeten ska du i första hand prata med den aktör som utför utbyggnaden. Du kan även be om råd av Robust fiber och du kan skicka ett supportärende direkt till dem.

Du som markägare kan ha hjälp av de här webbsidorna:

Mer information