Remissvar avseende betänkandet SOU 2023:64, Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (KN 2023/04245)

PTS har i huvudsak inte några invändningar mot utredningens förslag. På nedanstående punkter lämnar PTS vissa kommentarer.

  • Det är önskvärt att prisregleringen på el- och gasmarknaderna, i den mån det är möjligt, kan utgå från likartade bedömningsgrunder som används för andra infrastrukturområden, t.ex. marknaderna för elektroniska kommunikationer.
  • Prisregleringen ska inte tillåta nätägare med monopolställning att ta ut överpriser, men en alltför låg investeringstakt kan leda till sämre fungerande marknader.
  • Utredningens förslag om att det ska utfärdas myndighetsföreskrifter omramverket för intäktsramsregleringen kan behöva övervägas ytterligare.
  • Förslaget om att ekonomiska experter ska ingå i rätten vid förvaltningsdomstolarnas prövning tillstyrks.