Analys av undantag från lokaliseringsprincipen PTS-ER-2020:17

Sammanfattning

Regeringen gav i januari 2020 Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utreda effekterna av ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen, både avseende utbyggnaden av bredband i relation till regeringens bredbandsmål och konkurrensen på bredbandsmarknaden.

PTS har tidigare, under 2018, utrett frågan om ett undantag från
lokaliseringsprincipen och presenterat ett omfattande utredningsmaterial i
rapport PTS-ER-2018:20 - Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen. Denna rapport tar till viss del utgångspunkt i den tidigare rapportens faktaunderlag.

PTS har analyserat tre alternativa undantag från lokaliseringsprincipen, vilka
medför varierande utbyggnadspotential och konkurrensrisker.

  • Alternativ 1 – ger stadsnät möjlighet att anlägga nät inom 2 km från
    befintligt nät, oavsett om nätet finns i hemkommunen eller i annan
    kommun.
  • Alternativ 2 – ger stadsnät möjlighet att anlägga nät i syfte att uppnå en ändamålsenlig bredbandsverksamhet inom 8 mil från nätet i hemkommunen.
  • Alternativ 3 – ger stadsnät möjlighet att anlägga nät i oetablerade
    områden inom 2 km från kommungräns.