Tillgänglig kommunikation i krissituationer

PTS har undersökt behov och utmaningar som personer med funktionsnedsättning, personer över 75 år samt nyanlända personer har vid kommunikation i krissituationer.

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att se till att viktiga tjänster
inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer i utsatta grupper. PTS arbetar med att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom dessa två ansvarsområden.

PTS verkar för ett samhälle där all informations- och kommunikationsteknik är inkluderande och kan användas av alla, oavsett funktionsförmåga. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden.

Det är viktigt att alla i Sverige har möjlighet att få tillgång till viktig information och kunna kommunicera i krissituationer, utifrån sina förutsättningar. För att få en tydligare bild hur de möjligheterna ser ut för personer som riskerar att ha särskilda utmaningar vid informations-inhämtning och kommunikation i krissituationer har PTS låtit genomföra en undersökning.

På uppdrag av PTS har analysföretaget Stelacon (idag Analysys Mason) undersökt behov och utmaningar som personer med funktionsnedsättning, personer över 75 år samt nyanlända personer har vid kommunikation i krissituationer.

PTS har haft samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och med SOS Alarm vid utformningen av uppdraget.

PTS anser att resultaten i den här undersökningen visar på vikten av att information om krissituationer måste utformas tillgängligt utifrån olika personers förmågor och förutsättningar. Det finns en risk att personer med olika funktionsnedsättningar, digitalt ovana personer och nyanlända att inte kunna ta del krisinformation och kommunicera i krissituationer på samma villkor som andra.

Att sprida kunskap, probleminsikter och konkreta lösningsförslag kopplat till tillgänglighet och digital inkludering kommer därför vara en viktig del av PTS fortsatta arbete. Läs mer på pts.se/digitaldelaktighet