Förstudie av totalförsvarets behov av posttjänster - PTS-ER-2020-23

Sammanfattning

För att kunna anpassa framtidens posttjänster ur ett totalförsvars- och säkerhetsskyddsperspektiv behöver Post- och telestyrelsen (PTS) ha kunskap om hur totalförsvarets behov av posttjänster ser ut.
Förstudien innefattar två olika fokusområden. Det första området syftar till att kartlägga totalförsvarsaktörers behov av brev- och pakettjänster under höjd beredskap. Det andra området syftar till att kartlägga samma aktörers behov av distribution av säkerhetsskyddsklassificerade fysiska handlingar i fredstid.

PTS har identifierat totalt 15 totalförsvarsaktörer som relevanta för denna förstudie. Möten med respektive aktör har genomförts med utgångspunkt i ett på förhand upprättat diskussionsunderlag, rörande aktuellt och förväntat behov av posttjänster under höjd beredskap och distribution av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar i fredstid.

Av förstudien kan PTS dra slutsatsen att de tillfrågade aktörerna visat ett stort intresse för frågorna men generellt saknar en samlad kunskap om verksamhetens övergripande behov av fysiska postförsändelser i fredstid samt gällande det förväntade behovet under höjd beredskap. I dagsläget använder samtliga aktörer posttjänster för distribution av brev- och paketförsändelser som är av betydelse för t.ex. hälso- och sjukvård, omsorg, offentlig förvaltning, brottsbekämpning eller försvar. De flesta aktörerna bedömer även att mottagare av försändelser samt distributionsbehovet i stort sett skulle vara detsamma under höjd beredskap, givet fungerande elektroniska kommunikationer. Trots verksamheternas ökade digitalisering, gör de tillfrågade aktörerna bedömningen att behovet av en fungerande posthantering av fysiska försändelser både i fredstid och under höjd beredskap kvarstår.

Förstudien visar även att det, trots minskande volymer av distribution av säkerhetskyddklassificerade handlingar i fysisk form, tycks finnas förväntningar på att posttjänster ska finnas tillgängliga för distribution av sådana handlingar i fredstid. Detta gäller antingen när elektronisk distribution inte är lämplig eller tillgänglig eller för säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som återfinns på ett lagringsmedium och som inte kan distribueras elektroniskt.

Mot bakgrund av slutsatserna i denna förstudie ser PTS ett behov av att totalförsvarsaktörer inventerar behovet av posttjänster i sina verksamheter så att vidare utredningar kan genomföras. Detta för att möjliggöra att PTS kan påverka framtidens posttjänster ur ett totalförsvars- och säkerhetsskyddsperspektiv.