2021


22 mars 2021


19 mars 2021


Remissvar från Post- och telestyrelsen på Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037.

20 januari 2021


18 januari 2021


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av vad som föreslås i remissen.

14 januari 2021