PTSSF 2013:3 - PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2013.

Denna föreskrift bör läsas parallellt med den ändringsföreskrift som trädde i kraft den 1 januari 2018.

Reglering inom ämnesområdet finns också i TSM-förordniningen.