Remiss angående PTS förslag till ändring av 9 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner