Samråd av förstudie PTS inriktning för tilldelning av 26 GHz-bandet

PTS har i en förstudie undersökt efterfrågan på och möjligheter vad gäller framtida användning av det så kallade 26 GHz-bandet (24,25–27,5 GHz). Bandet är utpekat som ett ”5G-band” inom EU och ett beslut finns om att medlemsstaterna under 2020 måste tillåta användning av minst 1 GHz i bandet för att underlätta 5G-utbyggnaden.

PTS föreslår att 5G möjliggörs i bandet genom att tillåta tekniken för inomhusanvändning från år 2020 i hela landet och för utomhusanvändning i hela landet från år 2026 men eventuellt från 2025 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fortsatta 5G-tester (även utomhus) bör också tillåtas fram till 2025.

Den radiolänkanvändning som finns i bandet kan inte samexistera med 5G-användning utomhus och föreslås därför i första hand flyttas till andra frekvensband.

Svara på samrådet senast den 30 januari

PTS samråder nu förstudien och intressenter som vill lämna synpunkter ska inkomma med dessa senast den 30 januari 2020 till 26GHzbandet@pts.se.