Avtalsinformation och kontantkort prioriterad tillsyn under 2024

2024-03-26

Under 2024 kommer Post- och telestyrelsen (PTS) granska bland annat hur operatörer lever upp till lagkraven om avtalsinformation och rutiner för registrering av kontantkort. Det framgår att myndighetens tillsynsplan inom marknadsutveckling för elektronisk kommunikation.

Varje år tar PTS fram tillsynsplaner för de delar av telekommarknaden som myndigheten ansvarar för.

PTS har tidigare arbetat med flera olika tillsynsplaner för olika delar inom telekom. Nytt för i år är att myndigheten har tagit fram en sammanhållen tillsynsplan. Av årets sammanhållna tillsynsplan framgår att myndigheten under 2024 kommer följa upp hur ett antal regler inom slutanvändarrättigheter efterlevs. Det handlar bland annat om reglerna kring information innan ett avtal ingås. PTS kommer att granska de sammanfattningar av avtalet som en konsument ska få innan avtalet.

PTS kommer även granska hur operatörerna agerar för att leva upp till bestämmelserna om registrering av kontantkort.

Pristillsyn och översyn av skyldigheter

Under året kommer PTS också prioritera pristillsyn, särskilt vad gäller de så kallade eurorate-taxorna. Dessa regler innebär kortfattat gemensamma maxtaxor för fast och mobilsamtalsterminering inom hela EU.

PTS kommer även att göra en översyn av de nu gällande skyldighetsbesluten på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur.

PTS tillsynsplan för marknadsutveckling inom telekom

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55