Avgifter allmänt

Kostnaderna för PTS verksamhet finansieras till cirka 90 procent av avgifter som tas ut av dem som är anmälda och dem som har tillstånd.

Det går att skilja mellan två typer av avgifter:

  • avgifter kopplade till ett tillstånd och
  • omsättningsbaserade avgifter som de anmälda ska betala.

Det är viktigt att poängtera att omsättningsbaserade avgifter härrör från omsättningen i den anmälda verksamheten. Ett företag som även har andra produkter och tjänster belastas inte med avgifter på hela omsättningen, utan bara på den del som anmälan avser.

Avgifterna tas ut inom olika områden

Post

Företag som befordrar post betalar en viss avgift. Årsavgiften beräknas utifrån antal förmedlade försändelser. Om antalet utdelade brev, närmast föregående kalenderår, understiger 4 000 000, ska företagen betala 4 000 kr. Om antalet utdelade brev närmast föregående kalenderår uppgår till minst 4 000 000 betalar företagen högst 0,0104 kronor per udelat brev.

Företagen ska också betala en avgift för brev som saknar adressat eller avsändare (obeställbara) och som sänds in till PTS. Avgiften är oförändrad jämfört med föregående år. För exakta belopp se PTS föreskrift om avgifter.

Elektronisk kommunikation

De som är anmälda för att de tillhandahåller allmänna kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster betalar 0,159 procent (1,59 promille) av sin årsomsättning i årlig avgift om omsättningen under närmast föregående år uppgår till 5 miljoner kronor eller mer.Det innebär en sänkning med 0,02 promille jämfört med 2017. För 2018 kommer avgiften att höjas från 1 000 kr till 4 000 kr för anmälda som har en årsomsättning som uppgår till mindre än 5 000 000 kr. För att få en mer skälig fördelning har PTS gjort en översyn vilket har medfört en höjning avseende dessa aktörer.

Anmälda betalar också en årlig avgift för marnadskontroll av radioutrustning  enligt utrustningslagen (RED) som motsvarar 0,007 procent (0,07 promille) av årsomsättningen om omsättningen under närmast föregående år uppgår till 5 miljoner kronor eller mer. Understiger omsättningen 5 miljoner kronor uppgår årsavgiften till 100 kr för kontroll enligt radioutrustningslagen. Avgiften är oförändrad jämfört med 2017.

PTS tar även ut en avgift från tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät som är anmälda hos myndigheten. Avgiften ska finansiera PTS verksamhet som bedrivs med stöd av utbyggnadslagen. För 2018 kommer avgiften att höjas från 0,0125 procent av årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av anmälan till 0,02 procent för aktörer som har en omsättning som uppgår till minst 5 000 000 kr. När det gäller aktörer som har en omsättning som är mindre än 5 000 000 kr i årsomsättning kommer avgiften att höjas från 500 kr till 1 000 kr. Höjningen beror på att för 2017 togs avgift ut för endast en del av året, medan avgiften för 2018 tas ut för hela året.

Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen om elektronisk kommunikation, vars anmälningspliktiga omsättning uppgår till 30 miljoner kronor eller mer, ska betala en årlig avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar (beredskapsavgift) som gäller elektronisk kommunikation. Årsavgiften uppgår till högst 0,157 procent (1,57 promille) av årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser.Det utgör en minskning med ca 3 procent jämfört med 2017. Orsaken är att PTS räknar med att den anmälningspliktiga omsättningen kommer att öka något jämfört med 2017. Det totala avgiftsuttaget får aldrig vara högre än vad som anges i det årliga regeringsbrevet. Avgiften är beräknad utifrån ett avgiftsuttag på högst 100 000 000 kr.

De som har fått tillstånd att använda nummer betalar en viss avgift för detta. Avgiften grundar sig på hur många nummer operatören har den 9 januari det aktuella året. Avgiften är oförändrad jämfört med 2017.

Företag och privatpersoner som använder radiosändare betalar en viss avgift för detta. Avgiftens storlek beror på för vilket ändamål radiosändaren används. År 2018 höjs radioavgiften procentuellt med 4 procent över alla tillståndstyper (tjänster). För exakta avgifter för radiosändare se bilagan till PTS föreskrift om avgifter. De som använder radiosändare betalar också avgifter för kontroll av radioutrustning.

Den som är kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster enligt artikel 3.20 EU:s förordning om elektronisk identifiering betalar 25 000 kr per år i avgift. Avgiften är oförändrad jämfört med 2017.

PTS föreskrifter om avgifter