Genomförd tillsyn

På den här sidan presenteras information om genomförd tillsyn.

Avslutad tillsyn

 

arrow Vilka platser för kontanttjänster har inte räknats med?

De platser som har exkluderats från PTS tillgänglighetsberäkningar den här gången är för det första sådana som för närvarande inte bedriver någon verksamhet – de är tillfälligt eller permanent stängda p.g.a. exempelvis pågående pandemi eller att butiken brunnit ned. För det andra har platser med inrapporterade tillträdeshinder inte tagits med i beräkningarna. Ett tillträdeshinder medför att det krävs exempelvis entrébiljett, boardingkort eller liknande för att komma till själva platsen där kontanttjänsten erbjuds.

arrow Betyder PTS beslut att avsluta tillsynen att alla inrapporterade platser är godkända?

Nej, utifrån den begränsade tillsyn som PTS nu har gjort kan man inte dra slutsatsen att alla platser som tagits med i tillgänglighetsberäkningarna är ”godkända”. Den dag PTS fördjupar sin tillsyn av en plats funktionella tillgänglighet kan den komma att exkluderas från beräkningarna, om PTS kommer fram till att tjänsten på platsen inte lever upp till regelverkets funktionella krav. PTS kan även göra en annan bedömning om förutsättningarna på platsen ändras.

arrow Vilka öppettider och avgifter är okej på marknaden?

Den här typen av frågor ska enligt regelverket inte besvaras på förhand. Vad som är en rimlig öppettid eller avgift ska istället få avgöras från fall till fall inom rättstillämpningen, d.v.s. i tillsynsärenden och eventuella rättsprocesser. Eftersom PTS fokus i den här tillsynsomgången har varit kontanttjänsternas geografiska tillgänglighet har PTS inte granskat öppettider eller avgifter och därmed inte heller uttalat sig om vad som är rimligt. Den dag PTS granskar sådana här frågor inom tillsynen kommer PTS att redogöra för hur myndigheten i enskilda fall bedömer den funktionella tillgängligheten.

arrow Vad händer med platserna som PTS har exkluderat från sina tillgänglighetsberäkningar?

Att PTS inte tagit med en plats för kontanttjänster i underlaget för sina beräkningar får inga rättsliga konsekvenser. Platsen ligger kvar inrapporterad i Pipos Kontantanalys men kan komma att exkluderas även i kommande tillsynsbedömningar.

arrow Hur ser PTS på kontanttjänster som är stängda pga. Corona?

PTS har inte tagit med platser för kontanttjänster som är tillfälligt stängda i tillgänglighetsberäkningarna. Om tjänsterna öppnar igen ska huvudmännen rapportera det och tjänsterna kan komma att tas med i PTS beräkningar längre fram, under förutsättning att de inte exkluderas på någon annan grund.

arrow Hur arbetar PTS med att förbättra tillgången till kontanttjänster i glesbygd?

Enligt betaltjänstlagen har PTS i uppdrag att kontrollera hur kreditinstituten uppfyller sina skyldigheter på nationell nivå. PTS har inget mandat enligt detta regelverk att uttala sig om eller bestämma var marknadens aktörer ska etablera nya tjänster. Eftersom skyldigheterna enligt betaltjänstlagen är reglerade på nationell nivå har PTS heller inte gjort några särskilda analyser av hur det ser ut i olika regioner eller områden som är mindre befolkade. Det är upp till kreditinstituten som omfattas av skyldigheterna att själva avgöra om/hur de vill tillgodose tillgången till kontanttjänster enligt regelverket.

PTS arbetar emellertid även tillsammans med länsstyrelserna för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet av tjänsterna inte tillgodoses av marknaden. Länsstyrelserna bevakar tillgången regionalt och har möjlighet att genomföra stöd- och utvecklingsinsatser där de bedömer att det finns behov. PTS främjar och finansierar länsstyrelsernas insatser. För mer information om länsstyrelsernas arbete, se respektive länsstyrelses webbplats.

arrow Hur utförde PTS tillgänglighetsberäkningarna?

PTS utgångspunkt var att alla platser för kontanttjänster som rapporterats in per den 1 mars 2021 skulle ingå i underlagen för tillgänglighetsberäkningarna. Platser som för närvarande inte bedrev någon verksamhet togs emellertid inte med i beräkningsunderlaget, liksom platser som rapporterats in med ett tillträdeshinder (entrébiljett eller liknande). PTS utförde beräkningarna i Tillväxtverkets Pipos-applikation Kontantanalys. Underlag finns diariefört i ärende 20‑14443.