Postnummer

Postnummer och postorter

Postnummersystemet är till för att stödja en effektiv distribution av postförsändelser. Systemet är uppbyggt av ett femsiffrigt postnummer och en postort, vilka tillsammans utgör den så kallade postadressen. Postorten behöver inte vara densamma som mottagarens bostadsort och indelningen behöver heller inte följa andra geografiska indelningar som exempelvis stadsdelar, kommuner och län.

Postnummersystemet och PTS roll

Enligt postlagen ska det finnas ett nationellt postnummersystem. PTS har utsett Postnord att tillhandahålla och förvalta postnummersystemet. Postnord är enligt regelverket bland annat skyldig att inhämta PTS godkännande i samband med större förändringar i postnummersystemet, tilldela postnummer för postboxanläggningar och ska främja god ortnamnsed.

För att säkerställa en effektiv förvaltning finns Postnummerrådet som sammanträder ca 3-4 gånger per år. Rådet består av deltagare från Citymail, Fria Postoperatörers Förbund, Lantmäteriet, Postnord, Post- och Telestyrelsen, Svensk Direktreklam och Skatteverket. Postnummerrådet fattar beslut om de större förändringar som genomförs årligen den första helgfria måndagen i mars. Mindre förändringar som berör färre än 50 mottagare kan däremot ske löpande under året.

Vad används postnummersystemet till?

Postnummer har endast ett syfte, nämligen att ge information till personal och sorteringsmaskiner om vart en försändelse ska skickas för att kunna delas ut till rätt mottagare.

Det förekommer dock att företag, myndigheter och privatpersoner använder postnummersystemet för helt andra ändamål än det avsedda. Det kan handla om att söka återförsäljare för produkter och tjänster, för transporter, för att fastställa försäkringspremier eller för annan administrativ indelning av områden. I många fall kan det vara direkt olämpligt att använda postnummersystemets indelning för andra ändamål än utdelning av postförsändelser. Dels för att postnummersystemets indelningar kontinuerligt förändras, dels för att dessa saknar en direkt koppling till andra geografiska indelningar. För att hitta till en viss plats bör man istället använda sig av belägenhetsadresser eller leveransadresser i stället för postadresser. För administrativ indelning är uppgift om kommuntillhörighet, stadsdel eller församling lämpligare än postnummer och postort.

Viktigt att känna till:

  • Postnummersystemets funktion är enbart att stödja en effektiv distribution av postförsändelser. All annan användning av postnummersystemet ansvarar respektive aktör för. Postnummersystemet kan inte anpassas för andra ändamål eller användningsområden än de rent postala.
  • De enda som kan ansöka om förändringar i postnummersystemet är postoperatörer och kommuner.
    - En postoperatör kan ansöka om ändring av postnummer och/eller postort
    - Kommuner kan ansöka om förändring av postort
  • Beslut som rör förändringar av postnummersystemet inklusive beslut om bifall eller avslag av de ansökningar som inkommer till postnummerrådet går inte att överklaga.