Tillstånd för amatörradio

Radioamatörer behöver sedan den 1 oktober 2004 inte något enskilt tillstånd. Certifikat och anropssignaler som utfärdats före denna tidpunkt gäller utan tidsgräns.

Undantag från tillståndsplikt

Den 1 oktober 2004 utfärdade PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare, däribland radiosändare för amatörradioverksamhet.

Enligt gällande undantagsföreskrifter (PTSFS 2015:4) innebär det att om du har ett amatörradiocertifikat får du använda radiosändare för amatörradio i de i föreskriften angivna frekvensbanden och enligt övriga angivna villkor utan krav på tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Tillstånd för enskild radiosändare

Undantagsföreskriften syftar till att underlätta nyttjandet av ett stort antal olika amatörradioband, men enskilda tillstånd för amatörradiotrafik (s.k. experimentverksamhet) kan även tilldelas i andra frekvensband om det finns särskilda skäl.

Ansökan för detta ska då skickas in till PTS på ansökningsblanketten för mobilradio. För denna tillståndshantering tar PTS ut en avgift enligt PTS föreskrifter om avgifter.