Samråd 2 om utkast till beslut för marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering

Klicka här för att se det första samrådet. 

PTs genomförde ett samråd av den föreslagna regleringen i maj 2019. Efter det första samrådet har nu PTS beslutat att genomföra ett nytt, men begränsat, samråd.

Denna gång efterlyses särskilt synpunkter på de uppdaterade priserna, avseende mobil samtalsterminering, samt frågan om vilka samtal som ska undantas från prisskyldighet avseende samtal som originerar utanför EU/EES.

Förtydligande angående datum för pris i beslut

Med anledning av att PTS fått frågor om prisskyldigheten, efter att samrådstiden löpt ut, vill myndigheten ta tillfället att förtydliga för samtliga intressenter att de angivna priserna i beslut med dnr 18-1613 inte avses att gälla retroaktivt. Det innebär att priserna inte kommer att gälla från den 1 oktober 2019, såsom angavs i de utkast som publicerades i samband med det första samrådet. Vilket datum priserna kommer att gälla från beror på när slutliga beslut fattas. Motsvarande gäller för utkast till beslut avseende fast samtalsterminering med dnr 18-1612.

Marknad 1

Marknad 2

Inkomna remissvar