Avgift enligt utbyggnadslagen

Från och med 2017 tar PTS ut en avgift av samtliga tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät som är anmälda hos myndigheten.

Från och med 2017 tar PTS ut en avgift av samtliga tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät som är anmälda hos myndigheten i enlighet med 5 kap. 1 § lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen) och myndighetens föreskrifter. Avgiften ska finansiera PTS verksamhet som bedrivs med stöd av utbyggnadslagen.

Vem är berörd?

Enligt utbyggnadslagens förarbeten (prop. 2015/16:73 s. 94) ska avgiften tas ut av bredbandsutbyggarna, det vill säga de som har för avsikt att anlägga eller bygga ut ett bredbandsnät. Det är dock svårt att avgöra vem som kommer att ha sådan avsikt och alla tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät får därför anses vara potentiella bredbandsutbyggare enligt lagstiftaren. Gruppen betalningsskyldiga har dock begränsats till tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning. Det motsvarar den krets tillhandahållare som ska vara anmälda hos PTS enligt 2 kap. 1 § LEK.

Detta innebär i praktiken att avgift kommer att tas ut av de operatörer som i sin anmälan till PTS angett att de tillhandahåller något av följande: radiobaserat accessnät, annat accessnät eller andra kommunikationsnät. Det vill säga den som kryssat i någon av rutorna till vänster under punkt 4 i anmälningsblanketten.

Avgiften baseras på årsomsättning

Avgiften baseras på årsomsättningen under närmast föregående räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av anmälningsplikt. Avgiften enligt utbyggnadslagen tas därmed ut på samma sätt som den årliga avgiften enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Mer information

Läs mer om vilka aktörer som är skyldiga att anmäla sin verksamhet innan de börjar tillhandahålla allmänna kommunikationsnät.