Stärkt samarbete inom civilt försvar och åtgärder för motståndskraftiga kommunikationsnät

2024-02-28

Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar i en rapport till regeringen sitt arbete med civilt försvar och totalförsvarsplanering under 2023.

PTS har genomfört flera åtgärder som stärker samhällets förmåga i kris och krig. Ett pilotprojekt för reservkraft till mobilnät på Gotland har avslutats och erfarenheterna därifrån tas nu vidare till fastlandet. PTS har även fortsatt samarbeta med Svenska stadsnätsföreningen för att säkerställa att resurser finns för reparation av fiberinfrastruktur i fält.

Under 2023 har PTS fortsatt det långsiktiga arbetet med att införa prioritetsfunktioner i mobilnät, möjligheter till nationell roaming vid höjd beredskap och ökad regional robusthet i IP-nät.

I oktober 2022 inrättades den nu gällande strukturen för det svenska beredskapssystemet. PTS utsågs då till sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Elektroniska kommunikationer och post. Under 2023 har PTS arbetat aktivt med utveckling och förvaltning av sektorsansvaret såväl inom sektorn som tillsammans med övriga delar av totalförsvaret.

2023 präglades till stor del av Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget har PTS bland annat prioriterat att ta fram lägesbilder. Även det förestående inträdet i Nato har påverkat myndighetens arbete.

Mer information

Rita Hammarstedt, chef vid enheten för beredskap, 08-678 58 31

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om arbetet med civilt försvar

Gemensamt bidrar myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och befolkning till ett fortsatt starkt Sverige. Att vi står stadigt tillsammans är en viktig del av vår krisberedskap och civila försvar.

PTS är sedan i oktober 2022 beredskapsmyndighet och ansvarig för en av tio beredskapssektorer – Elektroniska kommunikationer och post. Målet med arbetet är att beredskapssektorn ska ha en god förmåga för att kunna hantera såväl kriser som ett läge av höjd beredskap.

Totalförsvar – mer information på PTS webbplats.

Totalförsvar